Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Yma ym Mwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (y bwrdd), rydym yn cefnogi CICau i ddarganfod beth yw barn pobl am eu gwasanaethau GIG. Mae hyn yn cynnwys beth sy'n gweithio'n dda, beth allai fod yn well, a beth mae pobl yn ei feddwl am gynlluniau i newid gwasanaethau'r GIG.

Rydym yn gwneud hyn trwy osod safonau (darllenwch mwy yma) a darparu help ac arweiniad i danategu'r ffordd y mae CICau yn cyflawni eu gweithgareddau. Rydym yn monitro ac yn rheoli pa mor dda y mae CICau yn cyflawni eu gweithgareddau.

Lle mae CICau ledled Cymru eisiau codi mater am y GIG sy'n effeithio ar bobl ym mhob rhan o Gymru, byddwn yn gwneud hyn ar eu rhan.

Yn lleol ac yn genedlaethol, mae gennym y pŵer i sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am y GIG yng Nghymru yn clywed barn a phrofiadau pobl o ofal iechyd.

Mae 7 CIC yng Nghymru; (Gwelwch mwy amdanynt yma) mae pob un yn cynrychioli “llais y claf a’r cyhoedd” mewn rhan wahanol o Gymru. Ein gweledigaeth yw i bobl yng Nghymru wybod y gallant rannu eu barn a'u profiadau o'r GIG yn hawdd, a chydnabod y gallant, wrth wneud hynny, gael dylanwad gwirioneddol ar siâp gwasanaethau gofal iechyd. Mae pobl yn deall ac yn gwerthfawrogi rôl CHCs wrth eu cefnogi i gael eu clywed ac wrth gynrychioli buddiannau cyfunol cleifion a'r cyhoedd.

Gwellwch mwy am ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion yma sydd yn helpu pobl sydd eisiau codi pryder am ofal neu driniaeth y GIG.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: