Neidio i'r prif gynnwy

Amdanom ni

Yma ym Mwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru (y bwrdd), rydym yn cefnogi CICau i ddarganfod beth yw barn pobl am eu gwasanaethau GIG. Mae hyn yn cynnwys beth sy'n gweithio'n dda, beth allai fod yn well, a beth mae pobl yn ei feddwl am gynlluniau i newid gwasanaethau'r GIG.

Rydym yn gwneud hyn trwy osod safonau a darparu help ac arweiniad i danategu'r ffordd y mae CICau yn cyflawni eu gweithgareddau. Rydym yn monitro ac yn rheoli pa mor dda y mae CICau yn cyflawni eu gweithgareddau.

Lle mae CICau ledled Cymru eisiau codi mater am y GIG sy'n effeithio ar bobl ym mhob rhan o Gymru, byddwn yn gwneud hyn ar eu rhan.

Yn lleol ac yn genedlaethol, mae gennym y pŵer i sicrhau bod y rhai sy'n gyfrifol am y GIG yng Nghymru yn clywed barn a phrofiadau pobl o ofal iechyd.

Mae pobl yng Nghymru yn gwybod y gallant rannu eu barn a'u profiadau o'r GIG yn hawdd ac maent yn cydnabod y gall gwneud hynny gael dylanwad gwirioneddol ar siâp gwasanaethau gofal iechyd.

Mae pobl yn gynyddol yn deall ac yn gwerthfawrogi rôl Cynghorau Iechyd Cymuned wrth eu cefnogi i gael eu clywed ac wrth gynrychioli buddiannau cyfunol cleifion a'r cyhoedd.

Mae 7 CIC yng Nghymru; mae pob un yn cynrychioli “llais y claf a’r cyhoedd” mewn rhan wahanol o Gymru. 

Gwellwch mwy am ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion sydd yn helpu pobl sydd eisiau codi pryder am ofal neu driniaeth y GIG.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: