Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn a wnawn

Mae gan Fwrdd y Cynghorau Iechyd Cymuned nifer o swyddogaethau:.

  Yn cynrychioli llais cyfunol CICau  
 

Yn monitro ac yn rheoli perfformiad
CICau

 Yn gosod safonau ac arweiniad, ac
yn darparu cyngor a
chefnogaeth i danategu
gweithgareddau’r CIC

Yn gweithredu
gwasanaeth gweithdrefn gwynion


 

Cliciwch ar bob dolen i weld swyddogaethau ein 7 Cyngor Iechyd Cymuned yng Nghymru:

ymweld â gwasanaethau iechyd
leol a chraffu arnynt mewn
modd systematig


 

ymgysylltu'n barhaus â'r
cymunedau rydym yn eu
cynrychioli a'r darparwyr
gwasanaethau iechyd sy'n
gwasanaethu'r cymunedau
hynny

cynrychioli buddiannau cleifion
a'r cyhoedd wrth gynllunio
newidiadau i wasanaethau'r
GIG a chytuno arnynt

 

galluogi defnyddwyr y GIG i
godi pryderon ynglŷn â'r
gwasanaethau y maent yn
eu cael drwy Wasanaeth Eiriolaeth
Annibynnol ar gyfer Cwynion

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: