Neidio i'r prif gynnwy

Sut y gall CICau eich helpu i godi pryder am wasanaethau'r GIG

Gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi ar unrhyw gam ym mhroses pryderon GIG Cymru.

Y camau allweddol yw:

Codi eich pryder gyda'r darparwr gwasanaeth: Os na allwch ddatrys eich pryder yn anffurfiol, neu y byddai'n well gennych godi'ch pryder yn ffurfiol gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi.

Gwneud cwyn i Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Os ydych chi'n anfodlon â'r ymateb terfynol a ddarparwyd gan y GIG gallwch fynd â'ch cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).

Pa fath o gefnogaeth y gallwn ei gynnig?

Yn dibynnu ar eich anghenion, gallwn eich cefnogi gydag unrhyw un neu bob un o'r canlynol:

 • Dod o hyd i wybodaeth sy'n berthnasol i'ch pryder.

Efallai y byddwch chi'n teimlo bod angen ychydig o help arnoch chi i ddod o hyd i wybodaeth, er enghraifft gofyn am gopi o unrhyw gofnodion meddygol perthnasol.

 • Meddwl drwodd eich pryderon, y broses bryderon a'r hyn y gallech chi ei gyflawni'n realistig.

Weithiau mae pryderon yn ymwneud â phethau sy'n peri trallod mawr a gall y broses o godi pryder ymddangos yn frawychus iawn. Weithiau mae pobl yn ei chael hi'n help i drafod eu pryderon a sut mae'r broses yn gweithio gyda rhywun sy'n wybodus, yn empathetig ac yn annibynnol.

 • Ysgrifennu llythyrau.

Mae pryder yn fwy tebygol o gael ei ddatrys yn gyflym ac yn llwyddiannus os caiff ei fynegi'n glir. Gallwn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych chi am ei ddweud a'ch helpu chi i ddrafftio llythyrau.

 • Mynychu cyfarfodydd pryderon y GIG.

Weithiau mae'n angenrheidiol cwrdd â staff y GIG fel rhan o'r broses bryderon. Gall hyn deimlo'n frawychus ac weithiau'n ofidus. Gallwn eich cefnogi i baratoi ar gyfer staff y GIG a mynychu cyfarfodydd fel y gallwch wneud y mwyaf o'r cyfle i drafod eich pryderon.

Byddwn yn darparu'r math a'r lefel o gefnogaeth sydd ei hangen arnoch, yn seiliedig ar ein trafodaethau gyda chi. Er enghraifft, efallai y byddwch chi'n teimlo, oherwydd anabledd, afiechyd, rhwystrau cyfathrebu neu iaith, galar neu resymau eraill, bod angen mwy o gefnogaeth arnoch gan eiriolwr cwynion trwy gydol y broses. Fel arall, ar ôl i chi drafod eich pryderon gydag eiriolwr efallai y byddwch chi'n teimlo'n hapus i barhau heb gefnogaeth.

Rydym yn gweithio gydag unrhyw un sy'n byw yng Nghymru ac sydd dros 18 oed, ni waeth beth yw eu hanghenion, gan gynnwys ond nid yn unig, bobl sydd â:

 • Materion iechyd meddwl
 • Anawsterau dysgu
 • Anableddau synhwyraidd
 • Ychydig neu ddim saesneg a chefndiroedd diwylliannol gwahanol
 • Dioddef profedigaeth.

Neu unrhyw un arall sydd angen help gyda'u pryder GIG.

Mae gan ein staff eiriolaeth cwynion fynediad at:

 • Systemau rheoli achosion ac adrodd diogel
 • Templedi llythyrau
 • Cyfleusterau dehongli
 • Pecynnau cyfathrebu ac adnoddau eraill.

Sut mae'r broses yn gweithio

Pan fyddwch chi'n cysylltu â Gwasanaeth Eirioli’r CIC yn gyntaf, bydd un o'n staff yn siarad â chi am eich pryder, pa fath o help rydych chi'n meddwl sydd ei angen arnoch chi ac os oes gennych chi unrhyw anghenion penodol fel deunyddiau print bras neu fynediad at rywun sy'n gallu llofnodi.

Os gallwn eich helpu, byddwn yn egluro pa gymorth y gall ein gwasanaeth ei ddarparu. Os na allwn eich helpu byddwn yn ceisio eich cyfeirio at rywun sy'n gallu.

Os penderfynwch yr hoffech gael cefnogaeth ein gwasanaeth eiriolaeth gofynnir ichi lenwi ffurflen awdurdodi. Ar ôl derbyn eich awdurdodiad wedi'i lofnodi, bydd un o'n heiriolwyr yn cysylltu â chi a fydd yn trafod eich pryderon yn fanylach ac yn cytuno ar ffordd ymlaen.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: