Neidio i'r prif gynnwy

Help a gwybodaeth

Eich hawl i eiriolaeth cwynion

Yn ôl y gyfraith, mae gan bobl sy'n dymuno cwyno am y gofal a / neu'r driniaeth a gânt gan y GIG hawl i wasanaethau eirioli annibynnol, cyfrinachol i'w helpu i wneud eu cwyn.

Diffinnir eiriolaeth fel "rhoi cefnogaeth weithredol". Dyma rôl ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion sydd yma i'ch cefnogi os nad ydych yn fodlon ag unrhyw agwedd ar ofal y GIG yr ydych wedi'i dderbyn ac yn dymuno gwneud cwyn.

Ynglŷn â'n staff eirioli cwynion a'n gwasanaeth

Mae ein holl staff eiriolaeth cwynion wedi'u hyfforddi. Mae gan ein heiriolwyr cwynion y Cymhwyster Eiriolaeth Cenedlaethol. Mae CICau yn darparu’r gwasanaeth eirioli cwynion yn lleol yn unol â safonau cenedlaethol a osodwyd gan Fwrdd CICau yng Nghymru.

Yr hyn y gall ac na all ein gwasanaeth eirioli cwynion ei wneud

Gall ein gwasanaeth eirioli cwynion:

 • Cefnogi chi i gwyno am wasanaeth, gofal neu driniaeth a ddarperir neu y telir amdani gan y GIG
 • Cefnogi chi i gwyno ar ran rhywun arall, gan gynnwys a yw rhywun wedi marw
 • Gwrando ar eich pryderon
 • Cyfeirio chi at sefydliadau eraill os credwn y gall rhywun arall helpu hefyd
 • Ateb cwestiynau am broses pryderon y GIG ac egluro'ch opsiynau
 • Darparu canllaw cam wrth gam i broses pryderon y GIG a chynnig rhai awgrymiadau
 • Rhoi eiriolwr cwynion hyfforddedig i chi, gweithiwr profiadol a all eich helpu i godi eich pryder a'ch cefnogi trwy'r broses.

Ni all ein gwasanaeth eirioli cwynion:

 • Gwneud penderfyniadau ar eich rhan
 • Cynnig barn ar ddilysrwydd pryder
 • Cynnig barn glinigol neu roi cyngor meddygol
 • Cynnig cyngor am ofal a thriniaeth barhaus
 • Ymchwilio i bryderon
 • Darparu cefnogaeth gyda Phaneli Cais Gofal Iechyd Parhaus neu Gyllido Cleifion Unigol
 • Darparu cefnogaeth mewn cwestau
 • Cynnig cefnogaeth ychwanegol fel profedigaeth a chwnsela. Gellir darparu manylion cyswllt ar gyfer gweithwyr proffesiynol o'r fath os oes angen
 • Helpwu chi i godi pryder eich hun os ydych chi o dan 18 oed
 • Fel arfer, gweithio ar bryderon sydd dros 12 mis oed oni bai eich bod newydd ddarganfod bod gennych achos i gwyno, neu fod gennych ryw reswm da arall dros beidio â chodi'ch pryderon yn gynt
 • Rhoi cyngor cyfreithiol neu help gyda chamau cyfreithiol
 • Help gyda materion nad ydynt yn dod o dan reoliadau cwynion y GIG. Mae hyn yn cynnwys pethau fel triniaeth a ariennir yn breifat
 • Sicrhau ddisgyblu staff y GIG
 • Helpu chi os nad ydych chi'n byw yng Nghymru.

Hyd yn oed os na allwn helpu gyda mater, efallai y byddwn yn gallu eich cyfeirio at rywun arall a all helpu. Gofynnwch i ni.

Pryd all ein Gwasanaeth Eiriolaeth Cwynion helpu?

Dyluniwyd proses bryderon GIG Cymru “Gweithio i Wella” i helpu pobl i leisio eu pryderon a lle bo modd, eu datrys.

Mae'n annog pobl i siarad â'u darparwr gofal iechyd a allai o bosibl gael rhywbeth yn iawn yn y fan a'r lle. Os nad ydych yn siŵr, gallwch gysylltu â ni a byddwn yn eich helpu i ddod o hyd i'r person iawn i siarad ag ef.

Gall ein gwasanaeth eirioli cwynion eich helpu chi ar unrhyw gam ym mhroses pryderon GIG Cymru.

Darllenwch fwy ar Sut y gallwn ni helpu

Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: