Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyn sydd gennym i'w ddweud

Trwy gydol y pandemig mae'r 7 cyngor iechyd cymuned yng Nghymru wedi bod yn clywed gan bobl a chymunedau lleol am y pethau sydd bwysicaf iddynt am eu gwasanaethau iechyd a gofal a'r hyn y maent am ei weld yn y dyfodol. 

Er ein bod wedi colli'r cyswllt wyneb yn wyneb sy'n gwneud cymaint o wahaniaeth wrth weithio gyda phobl i glywed am faterion iechyd a gofal, mae CICau wedi gweithio'n ddiflino i glywed gan bobl mewn ffyrdd newydd, yn uniongyrchol a thrwy gynrychiolwyr a grwpiau cymunedol. 

Gan ymateb i'r hyn a glywsom, mae CICau eisiau gweld y llwybr i system iechyd a gofal newydd yng Nghymru sy’n:

  • darparu mynediad hawdd at wasanaethau iechyd a gofal a ddarperir mewn ffordd integredig, mor agos i'r cartref â phosibl
  • mynd i'r afael - unwaith ac am byth - a’r anghydraddoldebau iechyd a ddangoswyd mor ddinistriol trwy'r pandemig, fel y gall pobl yng Nghymru, ble bynnag rydych chi'n byw a beth bynnag fo'ch cefndir a'ch nodweddion, fod yn hyderus o gefnogaeth i gadw'n iach, i gael y gofal a'r driniaeth sydd ei hangen arnynt pan fydd ei hangen arnynt yn y ffordd y mae ei hangen arnynt
  • osgoi unrhyw loteri cod post ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal, gan ddarparu'n deg i bobl sy'n byw ym mhob rhan o Gymru mewn ffordd sy'n rhoi gwerth cyfartal ar wasanaethau iechyd corfforol a meddyliol, a darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol.
  • deall ac yn ymateb i effaith tymor hwy COVID-19 ar fywydau pobl, eu hiechyd, eu gofal a'u lles.  Mae hyn yn cynnwys parhau i ddysgu, deall ac ymateb i'r:
  •  anghenion iechyd meddwl a lles ein poblogaeth gyfan, ac yn enwedig plant a phobl iau, lle mae gan effaith y pandemig y potensial i fod mor hirhoedlog ac mor eang.  Mae adnabod ac ymateb yn gynnar trwy ystod o therapïau ac ymyriadau yn allweddol i hyn
  • Angen cefnogi anghenion iechyd meddwl pobl sy'n byw gyda chyflyrau iechyd meddwl difrifol yn iawn, gan wella'r ddarpariaeth cyn pandemig a sicrhau nad yw eu hanghenion yn cael eu gwasgu allan
  • parhau i ddysgu a datblygu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl â COVID hir.  Canfyddiad pobl yng Nghymru yw nad yw'r dull llwybrau cymunedol cystal â'r dull clinig COVID hir yn Lloegr. 

Mae'n rhy gynnar i ddweud beth yw'r realiti OND mae angen i wasanaethau iechyd a gofal fonitro, dysgu oddi wrth ei gilydd a datblygu'r gwasanaeth ymhellach i bobl â COVID hir.

Trwy gydol y pandemig, rydym wedi clywed yn bennaf oll am ei effaith ar bobl sy'n aros am ddiagnosis, gofal a thriniaeth .  Roedd amseroedd aros mewn llawer o wasanaethau yn llawer rhy hir cyn y pandemig (pethau fel diagnosteg, orthopaedeg, gofal llygaid, deintyddiaeth ... ac ati) - ni all y nod fod i gyrraedd yn ôl lle'r oeddem ni - rhaid iddo fod yn fwy uchelgeisiol na hynny.

Mae pobl eisiau gweld yn glir sut y bydd gwasanaethau'n gwella.  Rydym yn gwybod na fydd ffyrdd blaenorol o fynd i’r afael â rhestrau aros yn gweithio y tro hwn, a bod creadigrwydd ac arloesedd yn mynd i fod yn allweddol i fynd i’r afael ag ôl-groniadau.

Wrth wneud hyn, mae pobl eisiau gweld y pethau sydd wedi gweithio'n dda iddynt yn ystod y pandemig yn parhau i'r dyfodol - pethau fel gofal iechyd digidol, partneriaid iechyd a gofal (gan gynnwys y 3ydd sector) yn gweithio gyda'i gilydd mewn cymunedau lleol, ac ati. OND nid ydyn nhw eisiau dull 'un maint i bawb' - rhaid darparu gwasanaethau iechyd a gofal yn hyblyg, mewn ffordd sy'n diwallu anghenion unigol pobl.

Rhaid i EIN gwasanaethau iechyd a gofal ar gyfer y dyfodol gael eu cynllunio a'u datblygu GYDA phobl - ac nid WNEUD IDDYNT.  Mae pobl yng Nghymru yn poeni mor angerddol am eu gwasanaethau iechyd a gofal a'r bobl sy'n darparu'r gwasanaethau hynny - rhaid iddynt gael eu DWEUD yn eu gwasanaethau ar gyfer y dyfodol. 

Mae pobl yn deall bod angen i bethau newid yn gyflym yn ystod y pandemig ac roedd hyn yn golygu nad oedd yn bosibl ymgysylltu ac ymgynghori â phobl yn y ffordd arferol. 

Ond mae dylunio gwasanaethau cynaliadwy ar gyfer y dyfodol yn wahanol - RHAID gwneud hyn gyda'i gilydd, trwy ymgysylltu parhaus ac ymgynghori cyhoeddus lle mae hyn yn briodol. 

Ar gyfer y mudiad CIC, trwy gydol y pandemig rydym wedi gwerthfawrogi gweithio'n agosach gyda llunwyr polisi i rannu profiadau pobl mewn amser real fel y gellir cymryd camau cynnar i fynd i'r afael â materion yn gyflym.

Rydym yn edrych ymlaen at barhau ac adeiladu ar hyn yn y dyfodol fel y gallwn ni i gyd chwarae ein rhan wrth fynd i'r afael â'r heriau sy'n ein hwynebu gyda'n gilydd.


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: