Neidio i'r prif gynnwy

Yr hwn glywsom gennych

Mae ein hadroddiadau cenedlaethol yn nodi'r hyn yr ydym wedi'i glywed a'r hyn yr ydym yn ei feddwl am wasanaethau'r GIG ledled Cymru. Maen nhw'n cwmpasu'r pethau sy'n effeithio ar bobl.


Gallant gwmpasu gwasanaethau penodol y GIG fel gwasanaethau canser neu strôc.

Efallai eu bod yn ymwneud â'r pethau sy'n effeithio ar bobl ar draws gwasanaethau'r GIG, fel cyngor a gwybodaeth neu ofal iechyd digidol.

Neu gallant fod yn ymwneud â gwasanaethau cyffredinol a ddarperir mewn gwahanol leoedd, fel gofal y GIG gartref, yn eich meddyg teulu neu yn yr ysbyty.

BYDD nhw'n ymwneud â'r pethau rydych chi wedi dweud wrthym sy'n bwysig i chi.

Cymerwch gip ar rai o'n hadroddiadau diweddar isod

Ydy’r GIG yn gwella wrth fyw gyda COVID?
Yr hyn rydym wedi ei glywed gan bobl yng Nghymru rhwng Ebrill a Medi 2021

Darllenwch yr adroddiad llawn

Dal i aros? Clywed gan bobl sy'n byw yng Nghymru sy'n aros am ofal a thriniaeth y GIG

Ers i ni gyhoeddi ein hadroddiad 'Teimlo'n Angof' ddiwedd 2020, mae'r GIG yng Nghymru wedi gweithio'n galed i ddechrau gwella o effaith ddinistriol pandemig y coronafeirws. Mae gofal wedi'i gynllunio wedi ailddechrau, ac mae'r GIG yn rhoi cynnig ar lawer o bethau newydd i ostwng rhestrau aros.Er hynny, mae CICau yn parhau i glywed am lai o gapasiti oherwydd arferion diogel COVID, lefelau gwydnwch is ymhlith staff gofal iechyd, mwy o salwch, a phrinder staff mewn sawl rhan o'r system iechyd a gofal cymdeithasol –mewn rhai achosion yn effeithio ymhellach ar allu'r GIG i gyrraedd lefelau gofal wedi'i gynllunio cyn y pandemig.

Darllenwch yr adroddiad llawn: Adroddiad 'Dal i Aros'

Rydym wedi clywed yn rheolaidd trwy gydol y pandemig gan bobl y gofynnwyd iddynt ddefnyddio technoleg i gael mynediad at ofal iechyd. Rydym yn gwybod y gall technoleg wneud bywyd yn haws. Yn ystod y pandemig, gweithiodd y GIG yng Nghymru yn gyflym i gyflwyno ffyrdd newydd o ddod i weld gweithiwr gofal iechyd proffesiynol gan ddefnyddio technoleg.

Ffonau tabledi a thechnoleg - Mehefin 2021

Ffonau tabledi a thechnoleg - Mehefin 2021 - fersiwn hawdd ei ddarllen

Mae CICau yn gwybod bod rhai pobl yn aros yn yr ysbyty hyd yn oed ar ôl iddynt fod yn ddigon da i adael. Gall hyn fod oherwydd nad oes trefniadau gofal parhaus ar waith gartref neu oherwydd nad oes lleoedd ar gael mewn cartrefi gofal neu mewn gwahanol leoliadau gofal iechyd. Felly gwnaethom ofyn i bobl ledled Cymru a oeddent hwy neu rywun y maent yn gofalu amdanynt wedi aros yn yr ysbyty yn ddiweddar yn hwy nag yr oedd angen iddynt.

Amser i fynd adref? Effaith oedi pan fydd pobl yn ddigon da i adael yr ysbyty

 

Yn ystod y 3 wythnos gyntaf ym mis Awst, gwnaethom ofyn i bobl ledled Cymru ddweud wrthym beth sy'n bwysig iddyn nhw am eu hiechyd a'u gofal eu hunain ac iechyd a gofal eu hanwyliaid yn ystod misoedd y gaeaf sydd i ddod. Gofynasom iddynt wneud hyn gan ddefnyddio ein harolwg, neu trwy gysylltu â ni yn ysgrifenedig, ffôn neu gyfryngau cymdeithasol.

Byw gyda Coronafirws -Eich Iechyd Gaeafol

Yn ystod y pandemig coronafirws, un o'r ffyrdd y mae pobl wedi gallu rhannu adborth gyda ni am eu barn a'u profiadau o ofal y GIG yw trwy gwblhau ein harolwg cenedlaethol, neu trwy gysylltu â ni dros y ffôn, e-bost a'r wefan. Dim ond un ffordd y mae'r CICau yn clywed gan bobl yn lleol am eu gwasanaethau GIG, gan gynnwys gofal mamolaeth, yw'r adborth a gawn yn uniongyrchol trwy'r arolwg cenedlaethol hwn.

Gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru: Yr hyn mae'r CICau wedi'i glywed yn ystod y pandemig coronafeirws

Gwasanaethau mamolaeth yng Nghymru: Yr hyn mae'r CICau wedi'i glywed yn ystod y pandemig coronafeirws - fersiwn hawdd ei ddarllen

Ar ôl clywed dro ar ôl tro gan bobl ifanc a rhieni am eu pryderon am driniaeth orthodonteg ac amseroedd aros, penderfynodd CICau ledled Cymru fynd i ddarganfod mwy.

Roedd CICau eisiau clywed yn uniongyrchol gan bobl ifanc. Gwnaethom gydnabod mai mater pobl ifanc yn bennaf yw orthodonteg, ac nid oedd unrhyw le y gallai unigolion yr effeithiwyd arnynt fynd i mewn yn hawdd i roi eu barn. Nid oedd llawer o oedolion yn poeni am orthodonteg, oherwydd nad oeddent yn aros am driniaeth.

Nid oedd gan bobl ifanc a oedd yn poeni amdano bob amser rywun i siarad ag ef, neu i siarad drosto, os oedd angen help arnynt. Roedd CICau yn poeni bod barn a phrofiadau pobl yn cael eu colli.

Gall rhieni godi pryderon am restrau aros hir i'w plant, ond nid oes gan bob person ifanc rieni sy'n gallu gwneud hyn drostyn nhw. Nid yw pob person ifanc eisiau dweud wrth eu rhieni sut maen nhw'n teimlo.

Teimlai CICau ledled Cymru fod pobl ifanc angen inni wrando ar yr hyn oedd ganddynt i'w ddweud, ac yna chwyddo eu llais, fel bod cynllunwyr a llunwyr penderfyniadau yn y GIG yn clywed am eu profiadau.

Fe wnaethom baratoi arolwg fel y gallai pobl ifanc a / neu eu rhieni ddweud wrthym am eu profiadau. Gwnaethom rannu'r arolwg hwn mewn ysgolion, practisau deintyddol, digwyddiadau cyhoeddus ac ar-lein, fel y gall pobl roi eu barn i ni.

Paratowyd yr adroddiad hwn ar ganfyddiadau'r arolwg, ar ran y 7 Cyngor Iechyd Cymunedol (CIC) yng Nghymru. Mae'n rhoi rhai straeon a barn cleifion. Mae'n gipolwg ar olygfeydd ledled Cymru. Rydym yn cydnabod y bydd profiad unigol pawb yn wahanol.

Adroddiad Gwasanaethau orthodonteg yng Nghymru - adroddiad cenedlaethol CIC

Adroddiad Gwasanaethau orthodonteg yng Nghymru - adroddiad cenedlaethol CIC - fersiwn hawdd ei ddarllen


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: