Neidio i'r prif gynnwy

Recriwtio aelodau

Wyt ti eisiau gwneud gwahaniaeth, dysgu sgiliau newydd a chwrdd â phobl newydd?


Cynghorau Iechyd Cymuned (CIC) yw llais annibynnol pobl yng Nghymru sy’n defnyddio gwasanaethau GIG. Rydym yn cynnwys gwirfoddolwyr lleol sy’n ymddwyn fel llygaid a chlustiau’r claf a’r cyhoedd.

ydym yn chwilio am bobl frwdfrydig i annog eraill i ddweud eu dweud am wasanaethau GIG, a bod yn gyswllt pwysig rhwng y rheiny sy’n cynllunio a chyflenwi gwasanaethau GIG, y rheiny sy’n eu harchwilio a’u rheoleiddio, a’r rheiny sy’n eu defnyddio.

Fe fydd dod yn aelod CIC yn dy alluogi di i:
❍ Dysgu sgiliau newydd
❍ Ennill profiad
❍ Gweithio fel rhan o dîm
❍ Gwneud gwir wahaniaeth yn dy gymuned leol.

Fel aelod CIC fe fyddi di’n:
❍ Ystyried materion iechyd o safbwynt y cyhoedd
❍ Siarad â phobl yn eu cymunedau am eu barnau am, a’u profiadau o wasanaethau GIG.
❍ Ymweld â gwasanaethau GIG lleol i glywed am brofiadau cleifion (a’r rheiny sy’n gofalu ac yn poeni amdanynt)
❍ Edrych ar gynlluniau a chynigion GIG lleol a chenedlaethol, i sicrhau eu bod yn diwallu anghenion cymunedau lleol
❍ Cwrdd yn rheolaidd gyda rheolwyr GIG, i sicrhau bod gwasanaethau’n diwallu anghenion pobl leol.

Pam Gwirfoddoli?
Fe fydd gwirfoddoli gyda ni’n dy helpu i ddatblygu dy sgiliau ac ennill profiad o gyfathrebu, gwneud penderfyniadau a gwaith tîm. Gall hyn feithrin dy hyder a dy helpu i sefyll allan pan fyddi di’n ymgeisio am swydd. Mae’n ffordd wych o osod dy farc ar achos sy’n bwysig i ti.

Fe fyddi di’n derbyn hyfforddiant llawn a chefnogaeth i dy alluogi di i gyflawni dy rôl ac fe fydd unrhyw ‘dreuliau parod’, megis costau teithio, yn cael eu had-dalu.

Mwy o wybodaeth


Bwrdd Cynghorau lechyd Cymuned, 3ydd Llawr, 33 - 35 Cathedral Road, Caerdydd. CF11 9HB
Ffôn: 02920 235 558 E-bost: enquiries@waleschc.org.uk

Mae'r dudalen hon hefyd ar gael yn Saesneg. Cliciwch ar ‘English’ ar frig y dudalen

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg, na fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi

Rhannu: